Skip to main content

5 kroků pro efektivní migraci dat

By 27/05/202227 července, 2022Uncategorized
5 steps of effective data migration

Jaké jsou kroky migrace dat telekomunikační sítě do evidenčního systému a jak lze data připravit? Jak tento proces naplánovat a na co si dát pozor? Naši odborníci se podělili o několik osvědčených postupů migrace dat. Pomohou vám vyhnout se chybám a hladce dokončit migraci tak, abyste mohli co nejrychleji využívat všechny informace o síti. Přečtěte si, jak efektivně migrovat síťová data z různých zdrojů do systému evidence sítě.

S rostoucí sítí roste i množství souvisejících dat. V určitém okamžiku vývoje sítě je informací tak velké množství, že jejich ukládání do různých rozptýlených zdrojů již není možné a postupně komplikuje každodenní práci.

Jaké činnosti mohou omezit přístup k aktuálním síťovým datům?

 • Plánování připojení nových zákazníků k síti
 • Řešení výpadků
 • Prodej služeb
 • Aktualizace zpráv pro Úřad pro elektronické komunikace (polská obdoba českého ČTÚ)

Řešením tohoto problému je zavedení systému evidence telekomunikační sítě. Nákup takového systému je však jen začátek, protože musí být také plněn daty.

Tento úkol často představuje pro provozovatele sítí výzvu. Zadávání shromážděných údajů do systému evidence sítě není složité, ale je zdlouhavé. Hlavní výzvou je najít způsob, jak data plynule přenášet a zajistit, aby nechyběly žádné soubory. Důležité je také udržovat databázi aktuální.

Klíčem k úspěchu je vytvoření efektivního plánu, systematičnost a přesnost. Jaké by měly být kroky v procesu migrace dat?

1. Organizace a příprava dat

2. Údržba
dat

3. Načítání
dat

4. Ověřování
dat

5. Doplnění
dat

Krok 1 – Organizace a příprava dat

Před přesunem dat do systému je třeba je uspořádat a vytvořit jejich soupis. Abyste si to usnadnili, můžete tento krok rozdělit na 3 menší části:

Shromáždění všech údajů

Shromážděte všechny informace ve všech používaných formátech (digitální soubory, papírové dokumenty). V tomto okamžiku nemůžete vědět, zda jsou data úplná, přesná a dostatečně čitelná, abyste mohli identifikovat síťové prvky a připojení. Jedná se pouze o přípravu na vytvoření soupisu.

Proveďte inventarizaci dat – zjistěte, jaká data máte.

Vytvořte tabulku pro registraci každého souboru a dokumentu. Definujte vlastnosti každého souboru dat:

 • rozsah dat,
 • síťové vrstvy,
 • geografické pokrytí,
 • formát dat,
 • typ dokumentu, např. papírové dokumenty, digitální soubory,
 • pořadí načítání dat,
 • čas migrace (v této fázi tyto informace nemáte, proto tento sloupec vyplňte později. Tento záznam bude užitečný při odhadu nákladů.),
 • plánované datum načtení dat (o tom více ve 3. kroku),
 • soubory nebo související dokumenty,
 • úplnost údajů,
 • přesnost údajů.

Rozsah informací, které je třeba zapsat, závisí na vašich zkušenostech s tímto typem činnosti.

Ověřte, jaké datové formáty byly použity v minulosti a zda jsou vhodné pro automatické načítání. Je možné, že data bude nutné zadávat ručně. Obvykle je lze rozdělit do tří skupin:

Elektronická dokumentace vhodná pro automatickou migraci:

 • dokumentace skutečného provedení (dxf, dwg, shp)
 • tabulkové souhrny dat (xls, csv, text)
 • mapy struktur vnitřní sítě (kml, kmz)

Elektronická dokumentace, kterou nelze automaticky převést na objekty:

 • skenování map
 • schémata (vision, corel, grafické soubory)
 • rektifikovaná schémata (visio, corel, grafické soubory)
 • schémata připojení spojky (visio, corel, grafické soubory)

Papírové dokumenty:

 • dokumentace skutečného provedení
 • síťová schémata
 • schémata připojení spojek
 • fyzické evidence

Kromě výše uvedených typů dokumentů zvažte i další dokumentaci týkající se jednotlivých síťových prvků, např. fotografie, nájemní smlouvy, předávací protokoly atd.

Ověření úplnosti údajů

Ověřte všechna data pro každou síťovou vrstvu. Nyní se také doporučuje posoudit jejich úplnost a konzistenci. Odpovězte na následující otázky:

 • Máte k dispozici kompletní údaje? Čeho se týkají?
 • Jsou všechny informace aktuální?
 • Musíte chybějící data přidat před načtením, nebo to můžete udělat později?

Vyplňte odpovědi v tabulce u každé položky. Snažte se o co nejpřesnější ověření.

Krok 2 – Vytvoření postupu pro údržbu/aktualizaci dat

Vaše síť pracuje nepřetržitě a neustále se mění: připojujete nové uživatele, odstraňujete výpadky a rozšiřujete nebo rekonfigurujete toky. V okamžiku, kdy poprvé zadáte data do evidenčního systému, musíte je udržovat a aktualizovat. Jinak se vaše data rychle stanou zastaralými a nepoužitelnými.

Nejlepším postupem je připravit postup aktualizace a zavést jej před migrací.

Krok 3 – Vytvoření plánu načítání dat do systému evidence sítě

Postup by měl definovat:

 • Situace, kdy je třeba zavést změny v systému evidence,
 • Způsob hlášení změn,
 • Osoby odpovědné za zavádění změn v systému evidence.

Postup by měl být prováděn v každé fázi: před migrací dat, během ní a po ní, stejně jako během běžného provozu sítě. Proto by měl být jednoduchý a intuitivní pro každou osobu odpovědnou za hlášení změn v síti. Vyplatí se určit zaměstnance (nebo několik zaměstnanců) odpovědného za kontrolu a ověřování dat evidenčního systému.

Projděte si data, která jste připravili v kroku 2, a definujte plán jejich nahrání. Pořadí vkládání datových sad do systému obvykle závisí na mnoha faktorech:

 • Vaše typy dat – nejprve můžete načíst data v elektronickém formátu (např. externí síťové projekty ve formátech DWG nebo DXF), protože je to jednodušší. Poté načtěte ostatní data.
 • Relevance dat – nejprve načtěte nejpotřebnější informace, například pokud plánujete připojit nové uživatele, jsou v tuto chvíli nejdůležitější údaje o souvisejícím fragmentu sítě.
 • Pořadí zadávání údajů definované v evidenčním systému.

Plán načítání dat by měl být zaznamenán v tabulce soupisu dat. Nyní je třeba určit pořadí vkládání dat do systému.

Existuje mnoho možných scénářů v závislosti na kvalitě dat, obchodních cílech, současných investicích atd. Nejoblíbenějším modelem je načítání dat podle níže uvedeného schématu.

Externí síť

 • Import dat z DWG
 • Import z tabulek
Externí síť

 • Manuální modelování chybějících údajů
Vnitřní síť

 • kabely, spoje a rozvaděče
Přechody

 • import propojení z tabulek
 • nebo manuální modelování

Pokud je vaše síť dostatečně velká, aby vyžadovala rozdělení na fragmenty, lze migraci dat rozdělit také na geografické oblasti. Hodně záleží na typu dat. Můžete importovat celou externí síť z několika souborů DWG a poté zadat interní prvky. Další možností je importovat celá data pro daný fragment sítě a pak přejít na další.

Krok 4 – opětovné ověření úplnosti a přesnosti dat

Po zadání síťových dat do systému je třeba ještě ověřit jejich správnost a porovnat je se zdrojovými daty nebo stavem sítě. Mohou se vyskytnout chyby, a pokud si jich v této fázi nevšimnete, negativně ovlivní kvalitu evidenčního systému a provoz sítě.

K chybám může dojít z několika důvodů:

 • Údaje byly nesprávné nebo neúplné,
 • Síť byla většinou modelována ručně a manuální zadávání dat je náchylnější k chybám,
 • Během migrace se objevily změny v síti, které nebyly do procesu zahrnuty.

Po každém větším procesu načítání dat naplánujte ověření dat. Vybírejte náhodné vzorky dat, abyste získali úplný přehled o celé síti. Časem mohou data zastarat. Každý vzorek datové sady je třeba ověřit z hlediska přesnosti a úplnosti dat.

Pro ověření přesnosti byste měli použít několik statistických vzorků. Jejich počet a velikost závisí na velikosti analyzovaného souboru dat. Metody statistického odhadu přesnosti najdete v související literatuře nebo na internetu (vyhledejte „statistical quality control“).

Krok 5 – Doplnění chybějících dat

Po vytvoření soupisu dat získáte úplný přehled o všech svých datech. Některá z nich mohou být stále neúplná nebo zastaralá, takže je nejlepší čas chybějící informace doplnit. Váš systém tak bude pracovat s plně aktuálním datasetem.

Aktualizace informací často vyžaduje návštěvu terénu a posouzení stavu sítě. Tuto práci lze provádět během běžných údržbových operací. Existují nástroje, které vám pomohou urychlit sběr dat, minimalizovat chyby a zvýšit jejich kvalitu.

Sběr a aktualizaci dat lze rovněž považovat za samostatné projekty. Nevýhodou tohoto přístupu je, že v případě velkých souborů dat může být časově náročný. Navíc data shromážděná na začátku tohoto procesu mohou zastarat, než se dostaneme na jeho konec. Vyžaduje také další práci techniků.

Bez ohledu na zvolený přístup je nezbytné zahrnout tento krok do procesu migrace. Tímto způsobem zajistíte, že data v systému evidence budou aktuální.

Co bude dál?

Toto je poslední krok – nezapomeňte na pečlivé plánování a pečlivou realizaci.

Dobře provedený proces migrace vám pomůže plně využít potenciál systému evidence sítě a vaše síťové operace budou mnohem efektivnější.

Chcete získat více informací? Kontaktujte nás