Skip to main content

Výhody zavedení systému evidence sítě

By 26/04/20181 dubna, 2019Nowe funkcje
výhody zavedené pasového systému

Fungování společnosti, bez ohledu na odvětví a okolí, závisí do značné míry na přístupu k informacím. V případě telekomunikačních operátorů závisí většina obchodních procesů na přístupu k síťovým datům. Tato data popisují síť v technickém kontextu – jako specifická zařízení a terénní infrastruktura, a v logickém kontextu – protože jejich vzájemné vztahy rozhodují o tom, že zařízení a kabely tvoří síť umožňující poskytování služeb klientům.

Aby bylo možné efektivně využívat síť jako místo pro vytváření obchodních hodnot a příjmů, je pro operátory nezbytný rychlý a pohodlný přístup k informacím o poloze a obsazenosti zdrojů. Systém evidence sítě je IT nástroj, který vám umožní shromažďovat veškeré informace o síti na jednom místě a zpřístupnit je všem zúčastněným stranám. Tyto informace jsou poskytovány v několika formách. Síť můžete vidět v geografickém kontextu (na mapě) – umístění vám umožňuje zjistit, kdo je v dosahu. Můžete také prohlížet služby v kontextu infrastruktury, které vám umožní zjistit, jaké prostředky se používají k připojení zákazníků. Evidence sítě poskytuje informace o každém prvku sítě a jeho atributech. Informace obsažené v systému evidence sítě lze použít v provozních procesech – od budování a údržby sítě až po plánování prodejních a marketingových aktivit.

Systém evidence sítě nabízí mnoho výhod, které se v praxi promítají do:

  • Lepšího využití stávajících zdrojů
  • Šetření času pracovníků, kteří se o síť starají
  • Lepšího prodeje služeb
  • Rychlejší lokalizace poškození a kratšího přerušení služby
  • Rychlejší přípravy projektů rozšíření sítě
  • Nižších investičních nákladů
  • Snadnějšího dohledu nad výstavbou sítě

Jedna datová sada

Implementace systému zahrnuje nahrazení rozptýlených dat a informací jednou konzistentní sadou. Před implementací máme mnoho schémat, plánů a projektů popisujících síť v různých papírových dokumentech, souborech aplikace AutoCAD nebo Visio, v tabulkách Excel, ale také u zaměstnanců ve formě poznámek. Je poměrně obtížné vytvořit užitečné informace z mnoha různých zdrojů. Provádí se to načítáním informací do jedné databáze, která umožňuje vyhledávat nebo sledovat služby a vedení kabelů v rozsahu celé sítě v jednom systému.

Jednotná forma popisu

Prvky stejného typu mají stejnou sadu atributů. Odlišují se pouze v jejich hodnotách. Metodu modelování připojení lze opakovat v každém uzlu. Schémata pro různé části sítě mají stejnou logiku popisu a fungují na stejné sadě síťových prvků. Nezáleží na tom, kdy byla infrastruktura vytvářena, v systému je modelována stejným způsobem, což je pro uživatele velmi přívětivé.

Rychlost přístupu k informacím

Sestavení informací z různých zdrojů je pracné a časové náročné. Může se také ukázat, že postrádáme část dat, kterou můžeme získat pouze studiem mnoha dokumentů a souborů. Systém evidence sítě významně snižuje čas přístupu k informacím. Hledání zařízení, kabelů, služeb nebo jiných relevantních dat vede ke krátkému dotazu a okamžité odpovědi.

Systém evidence sítě poskytuje plné a konzistentní informace o fyzické infrastruktuře a službách. Přístup k těmto informacím je okamžitý a může být prezentován v různých kontextech. Díky tomu z toho plynou velké přínosy pro zákazníka.

infografika

Volné síťové zdroje

Pokud je celá síť v systému evidence dokonale mapována, lze zjistit, které prostředky jsou využívány k poskytování služeb příjemcům a které jsou volné. Síťová výstavba je velkou investicí a cílem je ji co nejlépe využít. Díky evidenci sítě rychle získáme kontrolu nad obsazením zařízení, kabelů nebo rádiových pásem. Pokud potřebujeme přidat zařízení do uzlu sítě v případě zvýšení počtu odběratelů, můžeme snadno vyhledat nevyužitý prvek v jiném místě a můžeme jej přesunout. Nedostatek volných zdrojů vyplývá nejen z nedostatku fyzických prvků, ale také z nedostatečné konfigurace sítě. Bez nástrojů evidence sítě nemůžete rychle sledovat každou rezervaci a zjistit, do jaké míry jsou jednotlivá vlákna v každém optickém kabelu obsazena. Kontrola obsazenosti sítě umožňuje vědomě dosáhnout jejího využití až na úroveň 90% bez nutnosti rozšíření. Pokud není zaveden systém evidence sítě, statistiky ukazují, že míra využití sítě dosahuje v průměru 70%.

Ověření možností připojení nového klienta

Pro připojení nového klienta je nezbytné vědět, jestli vám to síť umožní. Je nutné vědět, jestli síť dosahuje k budově nebo je potřeba část sítě vybudovat. Pokud lze vytáhnout kabel ze spojky nebo vlákna ze suterénu, obvykle je to snadné a náklady jsou v rámci předpokládaného rozpočtu pro připojení nového zákazníka. Pokud bude potřeba položit trubky nebo trasy kabelů na několik sloupů, náklady se mohou výrazně zvýšit. Toto je důležitá informace, kterou potřebujete vědět před podpisem smlouvy. Se sítí evidovanou v systému evidence sítě se ověření připojení k zákazníkovi stává otázkou několika minut a je obvykle zprostředkováno systémem automaticky. Pokud nejsou k dispozici žádné důležité informace, je nutné ověřit technické podmínky v terénu. Při současných službách, kdy se používají různé typy rozbočovačů a multiplexerů, jsou znalosti o obsazenosti kabelů nedostatečné. Technik tak musí jít do terénu aby zjistil, jaká je skutečná situace. Pokud máme systém evidence sítě je v průměru ověřeno 85% až 95% případů bez nutnosti návštěvy v terénu.

Pronájem vláken, kabelů nebo trubek

V systému můžeme modelovat síť nejen vlastní, ale i cizí. Může nastat situace, kdy se objeví klient, který ale není připojen na naši síť. Jiný operátor má kabely, které můžeme použít. Můžeme zmapovat průběh těchto kabelů a zaznamenat vlákno nebo vlákna, která od něho pronajímáme. Pokud si pronajímáme nějaký zdroj, chceme vědět, jestli je využíván službami pro klienty a zda neplatíme zbytečně za prázdné připojení. Vytvoření nájmů v systému vám umožňuje řídit informace o jeho používání a datu vypršení platnosti služby. V závislosti na počtu pronajatých prostředků v daném vztahu můžeme v budoucnu brát v úvahu rozšíření sítě a umístění vlastního kabelu. Nejdůležitější je, že máme úplné informace o našich zdrojích, které používáme. Možná časem budeme budovat síť v blízkosti zákazníka a pak můžete vzít v úvahu ziskovost přepojení zákazníka na naše kabely. K analýze takových otázek je nutný geografický kontext, zejména informace o vzdálenosti od zákazníka. Pokud budeme modelovat cizí síť a pořídíme si systém evidence sítě, můžeme lépe spravovat náklady na poskytování služeb. Systém obvykle umožňuje omezit počet zbytečných pronájmů o 10-15%.

Poškození optického vlákna

V management systému sítě se objeví varování v místě přerušení vlákna. Poškození je potřeba lokalizovat, dojít na místo v terénu a opravit poruchu. Pokud neznáte přesnou polohu a místo škody není viditelné, musíte ho najít, což může trvat dlouho. Měření pomocí reflektometru nám udává vzdálenost k danému místu. V evidenci systému můžeme na mapě zobrazit bod, který odpovídá naměřené vzdálenosti. Určíme tedy polohu. V systému můžeme zjistit, která část sítě byla odříznuta od služeb. Můžeme také rychle zjistit, zda je možné přepnout zákazníky na jiné kabely/vlákna, které jsou neobsazené a tím obnovit služby co nejrychleji. Pokud známe vzdálenost k místu poruchy, netrvá déle jak 2 minuty, než se výsledek zobrazí na mapě. Pokud můžeme přepnout klienty na jiné zdroje, pak máme šanci zkrátit dobu nedostupnosti služeb až o několik hodin. Větší účinnost v případě selhání má přímý dopad na vyšší kvalitu služeb a spokojenost zákazníků.

Prodej služeb a marketingových analýz

Poskytovatel se snaží získat zákazníky v oblastech, kde má již vybudovanou síť. V systému si může ověřit pokrytí a možnosti připojení budov, což mu umožní lepší řízení obchodních aktivit za účelem zvýšení počtu zákazníků. Lze identifikovat i budovy, do kterých je zavedena infrastruktura jiných poskytovatelů. Tyto informace může tak použít při následném plánování.

Prodejce se primárně zaměřuje na zákazníky v oblasti s již vybudovanou infrastrukturou. Tím se zlepšuje využití již vybudované sítě a rychlejší návratnost investic. Díky tomu není potřeba získávat nové zákazníky mimo rozsah sítě. Získávání zákazníků mimo síť má smysl, pokud je současná infrastruktura již naplněna a další výstavba může být koordinována s rozvojovými plány.

Systémové náklady a návratnost investic

Nákup a implementace systému jsou poměrně nízké náklady a cekem krátká realizační doba. Dodávání dat s údaji je velkým závazkem pro každého operátora bez ohledu na rozsah jeho provozu. Stojí za to zvážit všechny potenciální náklady s tím spojené. Jakmile však budeme mít pracovní systém a rychlý přístup k úplným informacím o síťové infrastruktuře, pak máme mnoho výhod, které jsme uvedli výše. Rozsah zisku závisí na provozovateli, jeho síti, zavedených procesech údržby dat a ochotě je co nejvíce využívat. Jak ukazují informace od uživatelů, takový nástroj se zpravidla vrací v období od 6 měsíců do dvou let a počítá se od okamžiku, kdy byl systém spuštěn a naplněn daty.

Je zajímavé investovat do síťového pasového programu? Odpověď je jednoduchá: musíte to udělat co nejdříve a je nejlepší začít před zahájením výstavby sítě. Tím ušetříte spoustu času, peněz, chyb a umožní vám to okamžitě využít systém, protože data v něm budou od začátku.